Regulamin świetlicy

 I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2. Do zadań świetlicy należy:

· organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,

· organizowanie gier i zabaw ruchowych,

· rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień wychowanków,

· kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

· współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy.

 II. ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.

2. Jednostka zajęć w grupie wychowawczej jest dostosowana do możliwości psychofizycznych dzieci.

3. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole.

4. Świetlica jest czynna do godziny 15.25. Czas i godziny pracy dostosowane są do potrzeb wychowanków i rodziców.

5. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

III. WYCHOWANKOWIE ŚWIETLICY

1. W zajęciach świetlicowych biorą udział dzieci klas I – VI, czekające na odwóz po zajęciach szkolnych oraz dzieci, których rodzice zgłaszają potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.

2. Świetlica zapewnia również opiekę uczniom w czasie zajęć lekcyjnych podczas nieobecności innych nauczycieli.

3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy określa Kodeks Ucznia, Statut Szkoły i Regulamin Świetlicy.

 V. PRACOWNICY ŚWIETLICY

1. Pracownikiem świetlicy jest nauczyciel-wychowawca.

2. Nauczyciel świetlicy podlega dyrektorowi szkoły.

3. Dyrektor szkoły określa zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela świetlicy.

 VI. DOKUMENTACJA

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy;

2. dziennik zajęć (jeden na grupę);

3. karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 

  

Opracowała

Nina Ambroziak

 

NA GÓRĘ